کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

جستجو در مقالات بر اساس :

 
نام مقاله : مروری بر تاثيرات توانبخشي قلبي در بیماران نارسائی قلبی   ( تعداد دفعات نمايش : 1955 بار )
موضوع مقاله : توانبخشي قلبي
نويسنده : رضا قلمقاش ؛ طاهره سماوات 2؛ مهدی نجمی2؛ علیه حجت زاده2

چکیده

زمینه و اهداف:  با وجود پیشرفت چشمگیر درمانهای بیماران قلب و عروق، همچنان عده ای از بیماران نارسائی قلبی از افت کیفیت زندگی ، کاهش ظرفیت توانائی عملکردی، محدودیت و عدم توانائی در انجام امور روزمره رنج می برند. در طی این مطالعه با استناد به تحقیقات متعدد انجام شده ، میزان تاثیر اجرای برنامه های توانبخشی قلبی بر عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی این دسته از بیماران بررسی خواهد شد.

 

روش ها: در طی این مطالعه تعداد 42 مقاله ، دستورالعمل و کتاب مرجع در این زمینه مورد بررسی جامع قرار گرفت. کلیه اطلاعات و نتایج مورد استفاده در مقالات مذکور، از نظر گروه محقق و شرکت کننده، انواع برنامه های توانبخشی، نتایج بدست آمده بر تغییرات  left ventricular ejection fraction, ventricular contractibility, cardiac output, functional capacity, Vo2max, anaerobic threshold, مورد بررسی جامع قرار گرفت.

 

نتایج: در نتایج تحقیقات مذکور گزارش گردیده بود که بدنبال شرکت بیماران نارسائی قلبی در برنامه های توانبخشی قلبی، افزایش معنی داری در کیفیت زندگی بیماران، کاهش میزان مرگ ومیر، افزایش طول عمر، افزایش Vo2maxو حداکثر آستانه خستگی(anaerobic threshold) بدست خواهد آمد. نتایج حاصله دلالت بر این داشت که افزایش کیفیت زندگی در بیماران شرکت کننده در برنامه های جامع توانبخشی قلبی نسبت به شرکت کنندگان در برنامه های مبتنی بر ورزش بطور معنی داری بیشتر بوده است. تفاوت معنی داری بین شرکت بیماران در برنامه های ورزشی با شدت بالا نسبت به شدت متوسط و پائین دیده نشده است. شرکت در این برنامه ها باعث افت معنی دار در تعداد ضربان قلب ، فشار خون سیستولیک، Rate of Pressure Product(RPP)، تعدیل در فعالیت سمپاتیک، افزایش معنی دار کسر جهشی بطن چپ و خروجی بطن و ظرفیت توانائی عملکردی بیماران شده است. Anaerobic threshold بیماران نیز افزایش معنی داری یافته است.ارکان یک برنامه موثر در اغلب این تحقیقات risk stratification ، تجویز ورزش از طریق اندازه گیری گازهای تنفسی و اندازه گیری آستانه خستگی، شرکت در کلاسهای Life style change و آموزش نحوه صحیح ورزش و کنترل علائم حیاتی و حتی تستهای بیمار محور بوده است. در بعضی از تحقیقات بر شروع زود هنگام برنامه های توانبخشی نیز تاکید شده است.

 

نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشهود توانبخشی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران نارسائی قلبی، به نظر میرسد بهتر است از طرفی بر افزایش کیفیت مراکز توانبخشی قلبی کشور تاکید نمود و از طرف دیگر نیز بیماران نارسائی قلبی را برای شرکت در برنامه های جامع توانبخشی قلبی ترغیب نمود.

 

واژگان کلیدی: توانبخشی قلبی، نارسائی قلبی،

 

 

استفاده از مقالات و اخبار سايت تنها با ذكر نام سايت و ماخذ بلامانع است